सम्पर्क

रेडियो मेन्छ्यायेम १ सय ३ थोप्लो ४ मेगाहर्ज

म्याङलुङ १ रतनपुर
तेह्रथुम ।
फो नं - ०२६-४६०६९४ र ६८९

Email- radiomenfm@gmail.com (Admin)

            -  radiomenchhyayem102.6@gmail.com (news)

            - menfmadd@gmail.com(Add)

            - pgthimbe@gmail.com (Radio Pro.)

             - kusangsamlo@gmail.com(tech. & song)